Zakres usług


Kancelaria Radcy Prawnego zajmuję się m.in.:

1. sprawami cywilnymi np. o zapłatę, o odszkodowanie, o ustanowienie drogi koniecznej, o zwrot pożyczki, sprawami dotyczącymi ksiąg wieczystych, z powództwa firm windykacyjnych, sprzeciwami od nakazów zapłaty itp.

2. sprawami spadkowymi np. nabycie stwierdzenia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, ważność  testamentu itp.

3. sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi np. sprawami o rozwód, o separację, o alimenty (podwyższenie, obniżenie jak i wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego), o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, o przysposobienie, o ubezwłasnowolnienie, o podział majątku, o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ustalenie miejsca pobytu dzieci, o uregulowanie kontaktów itp.

4. sprawami z zakresu prawa pracy np. przygotowywanie projektów umów o pracę, wypowiedzeń, regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, przygotowanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołań od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, sprzeciwów od nałożonych kar porządkowych, wniosków o sprostowanie świadectwa pracy, reprezentacją przed sądem pracy i Państwową Inspekcją Pracy

5. sprawami gospodarczymi, w tym również dotyczącymi zakładania i likwidacji działalności gospodarczej, spółkami cywilnymi i spółkami prawa handlowego, wpisami do KRS-u, RDN-u itp.

6. sprawami egzekucyjnymi w zakresie egzekucji sądowej i administracyjnej oraz windykacją roszczeń poprzez składanie odpowiednich wniosków egzekucyjnych, współpracę z organami egzekucyjnymi takimi jak komornik sądowy, Naczelnik Urzędu Skarbowego, wpisem dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych itp.

7. postępowaniami upadłościowymi - w sposób kompleksowy, począwszy od wniosku o ogłoszenie upadłości, poprzez zgłoszenia wierzytelności do sądu upadłościowego, współpracę z syndykiem masy upadłości, składania sprzeciwów, zarzutów i zażaleń, reprezentowania przed sądem upadłościowym, aż do zakończenia postępowania upadłościowego, a także wnioskami o upadłość konsumencką,

8. sprawami administracyjnymi i podatkowymi, pomocą w postępowaniach przed organami, składaniem wniosków o wiążącą interpretację przepisów, przygotowywanie odwołań od decyzji, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i skarg administracyjnych, skargi na bezczynność, reprezentacja przed urzędami, Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,

9. kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i osób prawnych,

10. udzielaniem porad i konsultacji prawnych,

11. sporządzaniem opinii prawnych,

12. konstruowaniem umów oraz analizą umów.

 

Oferuje także usługi w zakresie:

- reprezentowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi (po udzieleniu pełnomocnictwa) oraz urzędami i organami administracji publicznej

- sporządzania wniosków, pozwów, apelacji, zażaleń, skarg na czynności komornika, odwołań od decyzji, wniosków o ponowne ropzatrzenie sprawy, skarg administracyjnych, pism procesowych, wezwań do zapłaty itp.

- współpracy z innymi kancelariami na zasadzie udzielania i otrzymywania substytucji do prowadzenia konkretnych spraw.

  1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

a. występowanie przed Sądem,

b. pisanie pism procesowych,

c. sporządzanie apelacji i kasacji, Kancelaria wszystkie w/w. czynności wykonuje na terenie całego kraju.

d. sporządzanie skarg do Trybunału Praw Człowieka,

e. występowanie przed tym Trybunałem.