Ceny usług


Sposób ustalenia wynagrodzenia:

 

Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia Kancelarii jest różny w zależności od tego, czy świadczenie usług prawnych odbywa się w oparciu o umowę zlecenia stałej obsługi prawnej, czy też na podstawie zlecenia jednorazowego. Oferta stałej obsługi prawnej jest adresowana do przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej (samorządów, państwowych agencji itp.), a także fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni. Świadczenie usług prawnych na podstawie jednorazowych zleceń dotyczy przede wszystkim Klientów indywidualnych. Z tej możliwości mogą oczywiście korzystać również i inne podmioty, w tym wyżej wymienione.

 

Wynagrodzenie:

 

Wynagrodzenie za niektóre usługi prawne świadczone na podstawie jednorazowych zleceń udzielonych przez Klientów indywidualnych:
- porady prawne online (telefon, e-mail, Facebook, Specprawnik) od 7
0 zł,
- porady prawne w siedzibie kancelarii od 80 zł,

- sporządzanie pism procesowych np. pozwów,  wniosków, odwołań, sprzeciwów, apelacji, zażaleń, skarg td. od 120 zł,

- sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckej od 300 zł,
-
sporządzanie projektów umów, analiza umów od 149 zł,

- sporządzanie opinii prawnych od 199 zł,
- prowadzenie sprawy o rozwód od 1500 zł (bez orzekania o winie) lub od 2500 zł (z orzekaniem o winie),

- sprawa o alimenty lub zaspokojenie potrzeb rodziny - w zależności od dochodzonej kwoty alimentów:

* do 400 zł alimentów miesięcznie - 1199 zł

* od 400 do 800 zł alimentów miesięcznie - 2399 zł

* od 800 zł alimentów miesięcznie - 4799 zł

- prowadzenie sprawy rodzinnej od 599 zł,

- prowadzenie sprawy pracowniczej od 799 zł,

- podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną na podstawie wartości przedmiotu sporu od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki

- o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% stawki na podstawie wartości przedmiotu sporu

- o zniesienie współwłasności – stawkę obliczoną od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez radcę prawnego, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki;

- stwierdzenie nabycia spadku – 600 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu – 1000 zł;

- dział spadku – stawkę obliczoną od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez radcę prawnego, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50% tej stawki.
- windykacja należności - w zależności od wartości przedmiotu sporu.

 

Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone na podstawie jednorazowych zleceń udzielonych przez Klientów indywidualnych zawsze, gdy chodzi o sprawy sądowe, obejmuje honorarium ustalone w umowie zawartej z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usługi z uwzględnieniem nakładu pracy i minimalnych stawek za czynności radcy prawnego, przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października  2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. W rozporządzeniu stawki minimalne określone są w oparciu o rodzaj spraw lub wartości przedmiotu sporu.

do 500 zł – 120 zł;
powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
powyżej 5000 zł do 10000 zł – 2400 zł;
powyżej 10000 zł do 50000 zł – 4800 zł;
powyżej 50000 zł do 200000 zł – 7200 zł;
powyżej 200000 zł – 14400 zł.

Ponadto Strony mogą się umówić, że Kancelarii będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, określone w umowie jako pewien procent od zasądzonej albo wyegzekwowanej przez Kancelarię kwoty na rzecz Klienta. Jest to tzw. wynagrodzenie „za wygraną sprawę”.

 

Wynagrodzenie godzinowe, ryczałtowe:

 

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną może być ustalone:

- godzinowo, tj. wynagrodzenie będzie określane na podstawie liczby godzin poświęconych na prowadzenie obsługi prawnej oraz stawek godzinowych osób zaangażowanych w tę obsługę; wynagrodzenie jest określane w ten sposób, gdy zakres zadań i wymiar czasu poświęconego na ich realizację da się z góry przewidzieć;

- ryczałtowo, tj. strony ustalają wynagrodzenie w określonej kwocie; wynagrodzenie jest określane w ten sposób, gdy nie można z góry określić zakresu zadań i wymiaru czasu poświęconego na ich realizację;

- za wykonywane czynności, tj. strony ustalają wynagrodzenie za dodatkowe czynności; wynagrodzenie jest określane wówczas stawką godzinową bądź w formie ryczałtu.

 

Wynagrodzenie może być ustalone w całości według jednej z określonych wyżej metod, bądź też w sposób mieszany, na przykład gdy za określone usługi wynagrodzenie będzie ustalone według stawek godzinowych, a za każdą dodatkową czynność, nieprzewidzianą w umowie, będzie przysługiwało Kancelarii dodatkowe wynagrodzenie w formie ryczałtu.

 

Na Państwa zapytanie istnieje możliwość wyceny konkretnej usługi.